• Karşılaştırma Listesini Boş
0,00 TL
0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

I - TARAFLAR

SATICI

Ünvanı: Özçağatay Dental (Kısaca SATICI olarak anılacak)

Adresi: Atatürk Bulvar 223/8 06680 Kavaklıdere-Ankara

Telefon: 0312 426 42 52 / 0 532 493 69 37

Email: bilgi@kolaydrill.com


ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: *****

Adresi:*****

Telefon: *****

E-posta: *****

II - KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.kolaydrill.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme hükümleri ve ALICI’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu sözleşmenin Tüketici olan ALICI’lara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargoda beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmiş olmasından dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

III - SATICI'NIN TÜKETİCİ OLAN ALICI’YA TAAHHÜDÜ

ALICININ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

IV - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ürünün Temel Nitelikleri

Vergiler Dâhil Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı:  *****

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş :  *****

Teslimat Adresi :  *****

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti ve Kimin Tarafından Ödeneceği :  ***** TL ALICI

ALICI 'nın Temerrüdü: ALICI, satış bedelini ödemekte temerrüde düşerse, gecikilen her gün için, peşin satışlarda %2,69 oranında, taksitle satışlarda ise %3,19 oranında temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca ALICI'nın temerrüdü halinde SATICI, ALICI’ya 15 gün önceden bildirmek suretiyle sözleşmeden dönme ve her türlü zararını ALICI'dan tazmin ettirme hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 • Resim

  Ürün Adı

  Miktar

  Birim Fiyatı

  KDV

  Toplam

 •  *****
   *****
    *****
   ***** 
  %  *****
   ***** 
 •  *****
   *****
   *****
   ***** 
  %  *****
   ***** 
 •  *****
  Ara Toplam:
 •  *****
  KDV:
 •  *****
  KDV Dahil:

ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini, Bülent Özçağatay Dental  0312 426 42 52 / 0 532 493 69 37 numaralı müşteri hizmetleri hattına veya www.kolaydrill.com adresine veya Bülent Özçağatay Dental  Atatürk Bulvar 223/8 06680 Kavaklıdere-Ankara adresine bildirebilecektir.

Tüketici olan ALICI, şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

V - GENEL ŞARTLAR

1 - ALICI, www.kolaydrill.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2 - Sözleşme konusu ürün, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir. Bu süre, ALICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla on gün uzatılabilir. ALICI, gösterdiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda, aynı adrese ya da ALICI’nın göstereceği bir başka adrese yapılacak sonraki teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam ve eksiksiz bir şekilde siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgesi ve/veya tanıtma ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5 - SATICI, haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, ALICI’yı açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayını almak şartıyla, sözleşme konusu ürün yerine eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir.

6 - SATICI, stok tükenmesi vb ticari güçlükler, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü otuz günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini on gün uzatabilir. Bu süre sonunda da ürün teslim edilemiyorsa, ALICI, sözleşmeden dönme (siparişi iptal etme), sözleşme konusu ürünün eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünle değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge on gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında ALICI, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

7 - Ödemenin yapıldığı kredi kartının, banka kartının veya benzeri bir ödeme kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

VI - TÜKETİCİ OLAN ALICI'NIN CAYMA HAKKI

1 - Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

2 - Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için, ALICI’nın bu süre içinde cayma bildiriminde bulunması şarttır. 

Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise, SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, ALICI’ya iade edilecek bedelden tahsil edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

3 - Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borca sokan hertürlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin ALICI’nın ödediği şekilde iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. 

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

4 - ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

5 - Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının/jelatinin açılmamış olması ve jelatinin kontrol edilme şatına bağlıdır.

6 - ALICI’ya, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği takdirde, ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır. 

ALICI’nın yazılı bildirimi yapmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI'ya ödeme yapılırsa, ALICI, SATICI'dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.

7 - Sözleşme gereğince SATICI'nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartınının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

8 - SATICI’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) ALICI’nın ödediği şekilde iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir.

9- Parfüm, kozmetik gibi hijyenik jelatini açılmış ürün iade alınmamaktadır. Jelatini açılmamış olsa dahi iade ürün yetkili kişilerce incelenip onaylandıktan sonra iade gerçekleşir.

VII - TİCARİ SATIŞTA SİPARİŞ İPTALİ

Tüketici olmayan ALICI’lar tarafından birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat gerçekleşmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) ALICI’nın ödediği şekilde iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

VIII - DİĞER HÜKÜMLER

SATICI

Adı/Soyadı/Unvanı: Bülent Özçağatay

İmzası:

Tarih:

ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: *****

İmzası:

Tarih:

Bu site, PobolEti® Entegre E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.